دستگیره پشت صندلی فریازان دکور

دستگیره پشت صندلی به صورت طرح کلون های قدیمی درب های قدیمی
موجود برای سفارش
قابل سفارش در سایز ها و ابعاد مختلف
قابل استفاده برای درب منازل صندلی ها و انواع مبلمان و دستگیره های مختلف

تصویر ثابت